0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Rozdíly funkcí mezi nasazeními produktu Cloud Pak for Data

Rozdíly funkcí mezi nasazeními produktu Cloud Pak for Data

Cloud Pak for Data as a Service a software Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5 mají určité rozdíly ve funkcích a implementaci. Cloud Pak for Data as a Service je sada služeb IBM Cloud . Cloud Pak for Data 4.7 je nabízen jako software, který musíte nainstalovat a udržovat. Služby, které jsou k dispozici na obou implementacích, mají také rozdíly ve funkcích v produktu Cloud Pak for Data as a Service ve srovnání s Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5.

Rozdíly mezi platformami

Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7 sdílejí společnou kódovou bázi, liší se však následujícími klíčovými způsoby:

Rozdíly mezi platformami
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Software, hardware a instalace Cloud Pak for Data as a Service je plně spravován IBM na IBM Cloud. Aktualizace softwaru jsou automatické. Škálování výpočetních prostředků a úložiště je automatické. Zaregistrujete se na adrese https://dataplatform.cloud.ibm.com. Poskytujete a udržujete hardware. Instalujete, udržujete a upgradujete software Cloud Pak for Data . Viz Požadavky na software.
Úložiště Zajišťujete instanci služby IBM Cloud Object Storage pro poskytnutí úložiště. Viz IBM Cloud Object Storage. Poskytujete trvalé úložiště na klastru Red Hat OpenShift . Viz Požadavky na úložiště.
Vypočítat prostředky pro spuštěné pracovní zátěže Uživatelé si vybírají vhodné běhové prostředí pro své úlohy. Výpočetní využití je účtováno na základě rychlosti běhového prostředí a doby trvání úlohy. Viz Monitorování využití prostředků účtu. Nastavíte počet uzlů Red Hat OpenShift s odpovídajícím počtem vCPUs. Viz Požadavky na hardware a Monitorování platformy.
Náklady Každou službu, kterou potřebujete, si koupíte na příslušné úrovni plánu. Mnoho služeb účtovalo za spotřebu výpočetních prostředků. Jednotlivé stránky služeb naleznete v katalogu IBM Cloud nebo v katalogu služeb Cloud Pak for Data as a Servicevýběrem volby Služby > Katalog služeb z navigační nabídky. Zakoupíte licenci Cloud Pak for Data na základě služeb, které potřebujete. Například licence Enterprise Edition zahrnuje oprávnění ke službám, jako je Watson Studio nebo Watson Knowledge Catalog. Viz Cloud Pak for Data.
Zabezpečení, dodržování předpisů a izolace Zabezpečení dat, zabezpečení sítě, dodržování standardů zabezpečení a izolace produktu Cloud Pak for Data as a Service jsou spravovány produktem IBM Cloud. Můžete nastavit další možnosti zabezpečení a šifrování. Viz Zabezpečení produktu Cloud Pak for Data as a Service. Red Hat OpenShift Container Platform poskytuje základní funkce zabezpečení. Produkt Cloud Pak for Data je hodnocen pro různé předpisy týkající se ochrany osobních údajů a dodržování předpisů a poskytuje funkce, které můžete použít při přípravě na různá hodnocení ochrany osobních údajů a dodržování předpisů. Nesete odpovědnost za další funkce zabezpečení, šifrování a izolaci sítě. Viz Aspekty zabezpečení.
Dostupné služby Většina služeb prostředí Fabric dat je k dispozici v obou prostředích implementace.
Viz Služby pro produkt Cloud Pak for Data as a Service.
Zahrnuje mnoho dalších služeb. Viz Služby pro Cloud Pak for Data 4.7.
Správa uživatelů Přidáte uživatele a skupiny uživatelů a spravujete jejich role a oprávnění účtu pomocí produktu IBM Cloud Identity and Access Management. Viz Přidat uživatele k účtu.
Můžete také nastavit federaci SAML na IBM Cloud. Viz dokumenty IBM Cloud : Co je IBM Cloud Identity and Access Management?
Můžete přidat uživatele a vytvořit skupiny uživatelů z nabídky Administrace . Můžete použít službu Identity and Access Management Service nebo použít existující jednotné přihlášení SAML nebo poskytovatele LDAP pro správu identit a hesel. Můžete vytvořit dynamické skupiny uživatelů založené na atributech. Viz Správa uživatelů.

Společné funkce napříč službami

Následující funkce, které jsou poskytovány s platformou, jsou ve skutečnosti stejné pro služby v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Globální vyhledávání aktiv a artefaktů v rámci platformy
 • Platform assets catalog pro sdílení připojení napříč platformou.
 • Správa uživatelů založená na rolích v rámci pracovních prostorů pro spolupráci v rámci celé platformy.
 • Společná infrastruktura pro aktiva a pracovní prostory
 • Katalog služeb pro přidávání služeb
 • Zobrazení využití výpočtu z nabídky Administrace

Následující tabulka popisuje rozdíly ve funkcích napříč službami mezi produkty Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5.

Rozdíly mezi společnými funkcemi v rámci služeb
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Spravovat všechny projekty Uživatelé s oprávněním Spravovat projekty z role Správce přístupu ke službě IAM pro službu IBM Cloud Pak for Data se mohou připojit k libovolným projektům s rolí Administrátor a pak mohou spravovat nebo odstranit projekt. Uživatelé s oprávněním Spravovat projekty se mohou připojit k libovolným projektům s rolí Administrátor a poté spravovat nebo odstranit projekt.
Připojení ke vzdáleným zdrojům dat Většina podporovaných zdrojů dat je společná pro obě prostředí implementace.
Viz Podporovaná připojení.
Viz Podporované zdroje dat.
Pověření připojení, která jsou osobní nebo sdílená Připojení v projektech a katalozích mohou vyžadovat osobní pověření nebo povolit sdílená pověření. Sdílená pověření lze zakázat na úrovni účtu. Připojení platformy mohou vyžadovat osobní pověření nebo povolit sdílená pověření. Sdílená pověření lze zakázat na úrovni platformy.
Pověření připojení z utajovaných skutečností v bezpečném úložišti Není k dispozici
Ověřování Kerberos Není k dispozici K dispozici pro některé služby a připojení
Ukázková aktiva a projekty z galerie Není k dispozici

Watson Studio

Následující funkce Watson Studio jsou v produktu Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Spolupráce v projektech a implementačních prostorech
 • Import a export projektu pomocí souboru ZIP projektu
 • Zápisníky Jupyter
 • Plánování úloh
 • Data Refinery

Tato tabulka popisuje rozdíly funkcí mezi službou Watson Studio v prostředích s více nasazeními, rozdíly mezi plány nabídek a to, zda jsou vyžadovány další služby. Další informace o rozdílech funkcí mezi plány nabídek v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v části Watson Studio.

Rozdíly v produktu Watson Studio
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Vytvořit projekt Vytvořit:
Prázdný projekt
Projekt z ukázky v galerii
Projekt ze souboru
Vytvořit:
Prázdný projekt
Projekt ze souboru
Projekt s integrací Git
Integrace Git Publikovat zápisníky na serveru GitHub
Publikovat zápisníky jako gist
Integrace projektu s aktivy synchronizace Git
do úložiště v jednom projektu a použití těchto aktiv do jiného projektu
Projektový terminál pro rozšířené operace Git Není k dispozici K dispozici v projektech s výchozí integrací Git
JupyterLab Není k dispozici K dispozici v projektech s integrací Git
Integrace Visual Studio Code Není k dispozici K dispozici v projektech s integrací Git počínaje verzí 4.6.
RStudio Nelze provést integraci s Git Lze integrovat s Git. Vyžaduje službu RStudio Server Runtimes .
Skripty Python Není k dispozici Pracujte se skripty Python v JupyterLab. Vyžaduje službu Watson Studio Runtimes.
Programově přistupovat k aktivům projektu Použijte project-lib pro Python a R Použijte ibm-watson-studio-lib pro Python a R (nástupce project-lib)
Generovat kód pro načtení dat do zápisníku pomocí Flight service Není k dispozici
Watson Zpracování přirozeného jazyka K dispozici pro Python K dispozici pro Python
Spravovat životní cyklus zápisníku Není k dispozici Použít CPDCTL pro správu životního cyklu zápisníku
Aktiva balíku kódu (sada závislých souborů ve struktuře složky) Není k dispozici Použijte CPDCTL k vytvoření aktiv balíku kódu v prostoru implementace
Povýšit zápisníky na prostory Není k dispozici K dispozici ručně ze stránky Aktiva projektu nebo programově pomocí CPDCTL
Python s grafickou jednotkou Podpora dostupná pouze pro jeden typ GPU (Nvidia K80) Podpora je k dispozici pro více typů grafických procesorů Nvidia. Vyžaduje službu Watson Studio Runtimes.
Vytvářet a používat vlastní obrázky Není k dispozici Vytvořte vlastní obrazy pro prostředí Python (s a bez GPU), R, JupyterLab (s a bez GPU), RStudio a SPSS . Vyžaduje Watson Studio Runtimes a další příslušné služby.
Úložiště Anaconda Není k dispozici Používá se k vytváření vlastních prostředí a vlastních obrázků
Integrace Hadoop Není k dispozici Sestavujte a trénujte modely a spouštějte toky Data Refinery na klastru Hadoop . Vyžaduje produkt Execution Engine for Apache Hadoop .
Decision Optimization Vyžaduje službu Decision Optimization .
SPSS Modeler Vyžaduje službu SPSS Modeler .
Watson Pipelines Beta vydání K dispozici od verze 4.6. Vyžaduje službu Watson Pipelines .
Řídicí panely Vyžaduje službu Cognos Dashboard Embedded . Vyžaduje službu Cognos Dashboards .

Watson Machine Learning

Následující funkce Watson Machine Learning jsou v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.5, 4.6a 4.7:

 • Spolupráce v projektech a implementačních prostorech
 • Implementovat modely
 • Funkce implementace
 • Rozhraní REST API Watson Machine Learning
 • Watson Machine Learning Python
 • Vytvořit implementace online
 • Rozšiřitelnost a aktualizace nasazení
 • Definovat a používat vlastní komponenty
 • Použít federované učení k trénování společného modelu se samostatnými a zabezpečenými zdroji dat
 • Monitorování implementací napříč prostory

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi službou Watson Machine Learning v prostředích s více nasazeními, rozdíly mezi plány nabídek a zda jsou vyžadovány další služby. Podrobnosti o rozdílech funkčnosti mezi plány nabídek v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v části Watson Machine Learning.

Rozdíly funkcí mezi nasazeními Watson Machine Learning
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
AutoAI trénovací vstup Aktuální podporované zdroje dat Podporované zdroje dat se mění podle vydání.
AutoAI experimentovat s konfigurací výpočtu 8 CPU a 32 GB Dostupné různé velikosti
AutoAI omezuje velikost dat
a počet cílů předpovědí.
Nastavit limity Omezení se liší podle konfigurace výpočtu
AutoAI imputace dat Dostupné od verze 4.5.2
AutoAI vyhodnocení spravedlnosti Dostupné od verze 4.5.2
Funkce podpory časových řad AutoAI K dispozici od verze 4.5.3
AutoAI přírůstkové učení Není k dispozici K dispozici od verze 4.6.0
Implementace pomocí populárních rámců
a specifikací softwaru
Zkontrolujte nejnovější podporované verze . Podporované verze se liší podle vydání.
Připojit se k databázím pro dávkové implementace Zkontrolujte podporu podle typu implementace Zkontrolujte podporu podle typu implementace
a podle verze.
Implementace a skóre skriptů Python K dispozici prostřednictvím klienta Python . Vytvořte skripty v klientu JupyterLab nebo Python a poté je implementujte.
Implementace a dávkové skóre skriptů R Není k dispozici Dostupné
Nasadit lesklé aplikace Není k dispozici Vytvořit a nasadit lesklé aplikace
Nasadit z balíku kódu počínaje verzí 4.5
Vyhodnotit úlohy z hlediska spravedlnosti nebo driftu Vyžaduje produkt Watson OpenScale Vyžaduje produkt Watson OpenScale
Vyhodnotit online nasazení v prostoru
pro spravedlnost, drift nebo vysvětlitelnost
Není k dispozici K dispozici od verze 4.7
Vyžaduje instanci Watson OpenScale
Vytvoření řídicího prostoru Žádná omezení podle role Použít oprávnění k řízení toho, kdo může zobrazovat a vytvářet prostory
Aktualizované formuláře pro testování implementace online K dispozici od verze 4.5.3
Importovat z projektu GIT do prostoru Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Balík kódu automaticky vytvořený při importu souboru
z projektu Git do prostoru
Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Aktualizovat aplikaci RShiny z balíku kódu Není k dispozici K dispozici od verze 4.6
Sledovat podrobnosti modelu v inventáři modelu Zaregistrujte modely pro zobrazení seznamů faktoringu s podrobnostmi o životním cyklu. Vyžaduje službu Watson Knowledge Catalog . K dispozici od verze 4.5. Vyžaduje službu AI Factsheets .
Vytvářet a používat vlastní obrázky Není k dispozici Vytvořte vlastní obrazy pro Python nebo SPSS
Upozornit spolupracovníky na události propojení procesů Není k dispozici Pomocí funkce Odeslat poštu upozorněte spolupracovníky počínaje verzí 4.5
Použít vnořená propojení procesů Dostupné od verze 4.5.2
Importovat projekt nebo soubor prostoru do neprázdného prostoru Není k dispozici Dostupné od verze 4.0.6
Experimenty s hlubokým učením Není k dispozici Vyžaduje službu Watson Machine Learning Accelerator
Zajišťování a správa instancí služeb IBM Cloud Přidejte instance pro Watson Machine Learning
nebo Watson OpenScale
Služby jsou zajišťovány na klastru
administrátorem

Watson Knowledge Catalog

Následující funkce produktu Watson Knowledge Catalog jsou v systémech Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.7, 4.6a 4.5:

 • Spolupráce v projektech a katalozích
 • Vyhledávání na základě umělé inteligence a doporučení v katalozích
 • Hodnocení a přezkoumání aktiv v katalozích
 • Nástroj Data Refinery v projektech
 • Kategorie s rolemi spolupracovníků
 • Předdefinované a vlastní klasifikace
 • Předdefinované a vlastní třídy dat
 • Pravidla řízení
 • Zásady
 • Pravidla ochrany údajů
 • Ruční profilování jednotlivých relačních datových aktiv v projektu nebo katalogu
 • Automatické profilování relačních datových aktiv přidaných do regulovaného katalogu
 • Vlastní typy aktiv, přizpůsobené vlastnosti pro aktiva a vlastní vztahy mezi aktivy v katalozích

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi službou Watson Knowledge Catalog v prostředích s více nasazeními, rozdíly mezi plány nabídek a zda jsou vyžadovány další služby. Další informace o rozdílech funkcí mezi plány nabídek v produktu Cloud Pak for Data as a Servicenaleznete v části Watson Knowledge Catalog.

Rozdíly v Watson Knowledge Catalog
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Nástroj Metadata import v projektech-zjišťování Importujte datová aktiva do projektů nebo katalogů. Podpora pro podmnožinu projektů a katalogových připojení. Viz Podporované zdroje dat pro import a obohacení metadat. Importovat různé typy aktiv:
Importovat datová aktiva do projektů nebo katalogů. Většina podporovaných připojení je v obou prostředích implementace stejná.
K dispozici od verze 4.5: Importovat sestavy Business Intelligence, aktiva s přidruženými transformačními skripty nebo datové modely (počínaje verzí 4.5.2) do katalogů. Vyžaduje instalaci MANTA Automated Data Lineage bez licenčního klíče. Podpora podmnožiny připojení katalogu.

Viz Podporované zdroje dat pro import metadat a obohacení metadat.
Nástroj Metadata import v projektech-původ Není k dispozici. Importujte původ datových aktiv do katalogů.
Zachytit a získat přístup k původu úloh ETL v MANTA Automated Data Lineage (počínaje verzí 4.7)
Vyžaduje instalaci MANTA Automated Data Lineage s licenčním klíčem. Podpora pro podmnožinu katalogových připojení. Viz Podporované zdroje dat pro import a obohacení metadat.
Starší nástroje uživatelského rozhraní Není k dispozici. Místo toho použijte nástroje v projektech. Není k dispozici počínaje verzí 4.7. Místo toho použijte nástroje v projektech.
Dostupné v 4.6, 4.5, 4.0:
Metadata import
Automatické zjišťování
Analýza kvality dat
Zobrazení informačních aktiv
Dostupné v 4.0:
QuickScan
Nástroj pro obohacení metadat v projektech Spusťte profilování, přiřazení termínů a analýzu kvality pro velké sady datových aktiv. K dispozici od verze 4.5.
Skóre kvality dat Skóre kvality dat jsou zobrazena v:
Informace o kvalitě dat pro aktiva v projektech a katalozích
Výsledky obohacení metadat
Skóre kvality dat jsou zobrazena v:
Informace o kvalitě dat pro aktiva v projektech a katalozích
Výsledky obohacení metadat
Profily aktiv v projektech a katalozích. Není k dispozici ve verzi 4.7.
Výsledky rychlého skenování se starším uživatelským rozhraním. Není k dispozici ve verzi 4.7.
Projekty kvality dat se starším uživatelským rozhraním. Není k dispozici ve verzi 4.7.
Podrobné informace o kvalitě dat Stránka Kvalita dat v projektech a katalozích a jako součást výsledků obohacení metadat K dispozici od verze 4.7.
Pravidla kvality dat v projektech
Vyžaduje službu DataStage .
K dispozici od verze 4.5.
Vyžaduje službu DataStage .
Pravidla SLA pro kvalitu dat Není k dispozici. Monitorujte kvalitu dat a oznamujte narušení. Sestavy shody SLA se zobrazují na stránce Kvalita dat datového aktiva v projektech.
Dostupné od verze 4.7.3
Sledy prací nápravy pro problémy s kvalitou dat Není k dispozici. K dispozici od verze 4.7.3
Přidat více aktiv do katalogu se souborem Není k dispozici. K dispozici od verze 4.7.3
Aktivity aktiv Vyžaduje placený plán.
K dispozici v projektech a katalozích.
K dispozici v projektech a katalozích.
Původ dat Není k dispozici K dispozici od verze 4.5.
Původ technických dat Není k dispozici K dispozici od verze 4.5. Vyžaduje, aby byla nainstalována licencovaná verze MANTA Automated Data Lineage for IBM Cloud Pak for Data . Generováno spuštěním nástroje pro import metadat. Lze přistupovat z katalogů.
Obchodní podmínky Limity pro některé plány.
Předdefinované obchodní podmínky Předdefinované obchodní podmínky a kategorie Osobních údajů produktu Knowledge Accelerator, která je zahrnuje, jsou k dispozici pouze v případě, že vytvoříte instanci služby Watson Knowledge Catalog s plánem Lite nebo Standard po 7. říjnu 2022. Není k dispozici.
Dodávejte maskované datové sady v projektech s Data Privacy
Referenční datové sady Omezení na plán.
Přizpůsobené vlastnosti pro artefakty, kategorie Vytvořte z nabídky Administrace počínaje verzí 4.6.
Vlastní vztahy pro artefakty Vyžaduje placený plán. Vytvořte z nabídky Administrace počínaje verzí 4.6.
Knowledge Accelerators Vyžaduje plán Enterprise.
Stáhnout z galerie.
Dodává se s platformou začínající ve verzi 4.5.
Vlastní konfigurace sledu prací pro artefakty řízení a požadavky K dispozici pro artefakty řízení.
Monitorování úloh sledu prací Dostupné od verze 4.5
Vlastní role kategorií Omezení na plán.
Administrativní zprávy Vyžaduje placený plán. K dispozici od verze 4.5.
Migrace aktiv z produktu InfoSphere Information Server Není k dispozici.
Není k dispozici počínaje verzí 4.7.

DataStage

Následující tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi DataStage v produktu Cloud Pak for Data as a Service a DataStage v produktu Cloud Pak for Data 4.0.2 a novějším.

Rozdíly v DataStage
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data 4.0.2 a novější
Správa instancí PX Instance můžete zajišťovat ze sady předdefinovaných velikostí. Instance můžete flexibilněji zajišťovat pomocí administrace instance Cloud Pak for Data .
Kompilace úlohy
 • OSH se generuje během kompilace.
 • Transformátor je kompilován za běhu.
 • OSH se generuje během kompilace.
 • Transformátor se kompiluje během doby kompilace a je zpřístupněn pro připojení /ds-storage .
 • Kompilace se provádí synchronně.
Běhové prostředí úlohy Můžete zadat tolik úloh, kolik chcete, s výhradou řazení do fronty.
 • Jsou podporována souběžná spuštění úloh.
 • Souběžnost je určena kapacitou instance a nastavením v souboru /px-storage/config/wlm.config.xml .
Správa aktiv Pro soubory typu .xls, .xlsx, .xml a .json jsou podporovány pouze jednoduché struktury. K dispozici je plná podpora souborů typu .csv, .txt, .xls, .xlsx, .xml a .json.
Úložiště
 • POSIX-skutečné úložiště založené na souborech není k dispozici.
 • Úložiště je emulováno pomocí sektoru projektu Cloud Object Storage .
 • Skutečné úložiště je k dispozici v adresáři /px-storage a /ds-storage.
 • Do podu PX-runtime můžete připojit více úložného prostoru. Viz Nastavení připojení NFS v DataStage.
Fáze integrace Java Není k dispozici
Komponenta knihovny Java Není k dispozici K dispozici od verze 4.6
Generické připojení JDBC Není k dispozici
Excel Není k dispozici
AVI Není k dispozici
Fáze externího zdroje Není k dispozici
Fáze externího cíle Není k dispozici
Hierarchická fáze
 • Volba jednotlivého souboru nebo sady souborů pro syntaktický analyzátor XML a syntaktický analyzátor JSON není k dispozici.
 • Jeden soubor, sada souborů a volba velkých objektů pro aplikace XML Composer a JSON Composer nejsou k dispozici.
SMP S, M, L jsou jeden uzel, konfigurace SMP. Paralelní pracovní zátěž je spravována prostřednictvím logických oblastí, které jsou konfigurovány s volbou APT_CONFIG_FILE.
Připojení SAP Bulk Extract Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Připojení SAP Delta Extract Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Zabalená fáze Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Připojení SAP HANA Není k dispozici
Zdroj textových dat v připojení ODBC Není k dispozici
Fáze sestavení Není k dispozici Dostupné od verze 4.0.9
Odeslat sestavy pomocí subrutin před/po úloze Není k dispozici Dostupné od verze 4.5.2
Vnořená migrace úlohy posloupnosti do IBM Watson Pipelines Není k dispozici Dostupné od verze 4.5.2
Vlastní fáze Není k dispozici Dostupné od verze 4.5.2
Připojení Apache HBase Není k dispozici Dostupné od verze 4.5.2
Ověření Kerberos pro připojení Apache Hive Není k dispozici Dostupné od verze 4.5.2
Funkce definované uživatelem Není k dispozici
Vlastnosti úlohy před/po Není k dispozici
Konektor datové služby Není k dispozici
Konektor komplexního nestrukturovaného souboru Není k dispozici
Návrhář shody Není k dispozici
Přežít fázi Není k dispozici K dispozici od verze 4.6.3
Posloupnost databáze Db2 ve fázi Pomalu se měnící dimenze, ve fázi Surrogate Key Generator a ve fázi Transformer Není k dispozici K dispozici od verze 4.6
Jako cíl použijte připojení Apache Hive . (K dispozici při výběru volby Použít vlastnosti DataStage v konektoru.) Není k dispozici Dostupné od verze 4.6.1
Parametrizovat vlastnosti pomocí lokálních připojení Není k dispozici Dostupné od verze 4.6.1
Fáze Operational Decision Manager Není k dispozici Dostupné od verze 4.6.1
Prostory implementace Není k dispozici K dispozici od verze 4.7.0

Watson OpenScale

Následující funkce Watson OpenScale jsou v produktu Cloud Pak for Data as a Service, Cloud Pak for Data 4.5, 4.6a 4.7:

 • Vyhodnotit implementace pro spravedlnost
 • Vyhodnotit kvalitu nasazení
 • Monitorování nasazení pro drift
 • Zobrazit a porovnat výsledky modelu v řídicím panelu produktu Insights
 • Přidejte nasazení od poskytovatele strojového učení dle vašeho výběru.
 • Nastavit výstrahy ke spuštění, když vyhodnocení spadne pod uvedenou prahovou hodnotu
 • Vyhodnotit implementace v uživatelském rozhraní nebo zápisníku

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi službou Watson OpenScale v prostředích s více nasazeními, rozdíly mezi plány nabídek a to, zda jsou vyžadovány další služby.

Rozdíly IBM Watson OpenScale
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Odeslat testovací data s předběžným skóre Není k dispozici Dostupné od verze 4.0.7
Zobrazit podrobnosti o vyhodnoceních v modelových faktorových listech Dostupné od verze 4.5
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Není k dispozici
dávkové zpracování Není k dispozici
Podpora řízení přístupu podle skupin uživatelů Není k dispozici
Bezplatná databáze a plány databáze Postgres Není k dispozici
Nastavit více instancí Není k dispozici
Vlastní vyhodnocení a metriky Dostupné od verze 4.5
Integrace s produktem OpenPages Není k dispozici

Watson Query

V produktu Cloud Pak for Data as a Serviceposkytuje funkce Data virtualization služba Watson Query . V systému Cloud Pak for Databyla služba Data Virtualization přejmenována na Watson Query ve verzi 4.6. Následující funkce Data virtualization jsou v produktu Cloud Pak for Data as a Service a Cloud Pak for Data 4.7ve skutečnosti stejné.

 • Připojení k podporovaným zdrojům dat
 • Virtualizace dat
 • Řízení virtuálních dat pomocí zásad a pravidel ochrany dat
 • Monitorování a zkoumání služby
 • Použití rozhraní SQL
 • Ukládání do mezipaměti

Následující funkce Data virtualization se zdá být v uživatelském rozhraní odlišná, ale poskytuje stejné základní funkce:

Tato tabulka popisuje rozdíly ve funkcích mezi produktem Watson Query on Cloud Pak for Data as a Service a Watson Query (dříve Data Virtualization) on Cloud Pak for Data.

Rozdíly v Watson Query
Funkce Cloud Pak for Data as a Service Cloud Pak for Data
Režim dotazů (maximální počet a maximální konzistence) Nevztahuje se na SaaS Dostupné od verze 4.7
Rozšířené maskování dat na virtualizovaných datech Nevztahuje se na SaaS Dostupné od verze 4.7
Omezení přístupu k připojení zdroje dat Nevztahuje se na SaaS Dostupné od verze 4.7
Formátovat a uložit formátované přístupové plány pro ladění výkonu Nevztahuje se na SaaS Dostupné od verze 4.7
Protokolování auditu pro monitorování aktivity uživatele a přístupu k datům Dostupné od verze 4.7
Integrace s produktem Watson Knowledge Catalog Požadováno Volitelný
Autorizace založená na skupinách a přístup na úrovni objektů pro skupiny Není k dispozici
Podpora vzdálených konektorů Nevztahuje se na SaaS
Podpora zdrojů dat založených na systému souborů, s výjimkou Cloud Object Storage Nevztahuje se na SaaS
Připojení ke zdrojům dat, které vyžadují přenesený ovladač JDBC , například SAP HANA, Generic JDBC . Nevztahuje se na SaaS
Shromažďování statistických údajů v uživatelském rozhraní Není k dispozici
Automatické shromažďování statistických údajů během virtualizace objektů Není k dispozici
Maskování sloupců
Prozkoumat pohled a znovu načíst tabulky Dostupné od verze 4.5
Vzorkování dat ve shromažďování statistických údajů Dostupné od verze 4.5
Podpora pro řízení dat pomocí zásad na úrovni řádků Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Obohacení metadat Dostupné od verze 4.5
Ukládání pravidel ochrany dat do mezipaměti Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Správa přístupu pro více skupin Není k dispozici Dostupné od verze 4.5
Podpora souborů CSV nebo TSV v Cloud Object Storage Nevztahuje se na SaaS K dispozici od verze 4.6
Pověření v bezpečných úložištích pro připojení v produktu Cloud Object Storage Nevztahuje se na SaaS K dispozici od verze 4.6

Další informace

Nadřízené téma: Cloud Pak for Data as a Service

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more