0 / 0
Go back to the English version of the documentation
Dodawanie użytkowników do konta

Dodawanie użytkowników do konta

Administratorumożliwia dodanie osób w organizacji, którzy potrzebują dostępu do programu IBM watsonx do konta IBM Cloud , a następnie przypisują im odpowiednie role do ich zadań.

 1. Dodaj użytkowników nieadministracyjnych do konta IBM Cloud i przypisz grupy dostępu lub role, aby mogli pracować w IBM watsonx. Nowi użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do konta. Muszą zaakceptować zaproszenie, które ma zostać dodane do konta.
 2. Skonfiguruj grupy dostępu, aby uprościć uprawnienia i przypisanie roli.
 3. Opcjonalnie: Dodaj użytkowników administracyjnych do konta IBM Cloud .

Dodawanie użytkowników nieadministracyjnych do konta IBM Cloud

Zapraszasz użytkowników do konta IBM Cloud , wysyłając wiadomość e-mail z zaproszeniem. Użytkownik akceptuje zaproszenie do dołączenia do konta. Należy przypisać im role (lub grupy dostępu), aby udostępnić niezbędne uprawnienia do pracy w produkcie IBM watsonx. W przypadku przypisania roli podstawowej można określić minimalne uprawnienia, przypisując następujące role na ekranie Zarządzanie > Dostęp (IAM) > Użytkownicy > Zaproś użytkowników > Strategia dostępu w produkcie IBM Cloud:

Tabela 1. Minimalne role dla nowych użytkowników IBM watsonx
Poziom Rola Opis
Poziom usług Wszystkie usługi związane z tożsamością i dostępem Może uzyskać dostęp do wszystkich usług, które korzystają z IAM do zarządzania dostępem; zwykle przypisywany tylko administratorom w środowisku produkcyjnym
Zasoby Wszystkie zasoby Zasięg zasobów, do których użytkownik ma dostęp
Dostęp do grupy zasobów Przeglądarka Może wyświetlać, ale nie modyfikować grup zasobów
Dostęp do usługi Czytelnik Może wykonywać działania tylko do odczytu w ramach usługi
Dostęp do platformy Przeglądarka Może wyświetlać, ale nie modyfikować instancje usług

Członkostwo w koncie IBM

Aby mieć autoryzację dla IBM watsonx, użytkownicy muszą mieć istniejące pliki IBMids. Jeśli zaproszony użytkownik nie ma identyfikatora IBMid, zostanie on utworzony podczas łączenia się z kontem.

Przypisywanie ról

Aby przypisać uprawnienia minimalne do poszczególnych użytkowników:

 1. W produkcie IBM watsonxkliknij opcję Administrowanie > Dostęp (IAM) , aby otworzyć stronę Zarządzanie dostępem i użytkownikami dla konta IBM Cloud .

 2. Kliknij opcję Użytkownicy > Zaproszeni użytkownicy +.

 3. Wprowadź jeden lub kilka adresów e-mail, które są oddzielone przecinkami, spacjami lub podziałami wierszy. Limit wynosi 100 adresów e-mail. Ustawienia mają zastosowanie do wszystkich adresów e-mail.

 4. Kliknij kafel Strategia dostępu .

 5. Wybierz opcję Wszystkie usługi związane z tożsamością i dostępem, a następnie kliknij przycisk Dalej , aby przypisać dostęp do zasobu.

 6. W polu Zasobywybierz opcję Wszystkie zasoby. Kliknij przycisk Dalej.

 7. W polu Dostęp do grupy zasobówwybierz opcję Przeglądarka. Kliknij przycisk Dalej .

 8. W przypadku opcji Role and action(Role i działanie) wybierz następujące minimalne uprawnienia:

  • W sekcji Dostęp do usługi wybierz opcję Czytelnik .
  • W sekcji Dostęp do platformy wybierz opcję Przeglądarka.
 9. Przejrzyj ustawienia i, jeśli to konieczne, dokonaj edycji.

 10. Kliknij przycisk Dodaj , aby zapisać strategię.

 11. Kliknij opcję Zaproś , aby wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem na każdy adres e-mail. Strategie są przypisywane do użytkowników, gdy akceptują zaproszenie do dołączenia do konta.

Modyfikowanie roli użytkownika

W przypadku zmiany roli użytkownika, ich dostęp do usług ulega zmianie. Ich zdolność do wykonywania pracy w firmie IBM watsonx może mieć wpływ, jeśli nie mają one niezbędnego dostępu.

Opcjonalnie: dodaj użytkowników administracyjnych do konta IBM Cloud

Do zarządzania kontami można dodać użytkowników administracyjnych z rolą Administrator . Ta rola udostępnia również rolę Menedżer dla wszystkich usług na koncie.

Aby dodać użytkownika jako administratora konta IBM Cloud :

 1. Wykonaj następujące kroki, aby dodać użytkownika nieadministracyjnego, z wyjątkiem zmiany tych ustawień dla ról poszczególnych użytkowników:
  • W sekcji Service access (Dostęp do usługi) wybierz opcję Manager(Menedżer).
  • W sekcji Dostęp do platformy wybierz opcję Administrator.
 2. Alternatywnie można utworzyć grupę dostępową zawierającą te role i przypisać użytkownika do grupy dostępu.
 3. Kliknij opcję Zaproś. Nowi użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do konta. Muszą zaakceptować zaproszenie, które ma zostać dodane do konta.
 4. Po dołączeniu konta do konta dodaj uprawnienia do zarządzania kontami. Kliknij nazwę użytkownika, a następnie opcję Dostęp > Przypisz dostęp w obszarze Strategie dostępu.
 5. Aby uzyskać dostęp do usługi, należy wybrać opcję Wszystkie usługi zarządzania kontami.
 6. Następnie w sekcji Dostęp do platformy wybierz opcję Administrator , a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij przycisk Przypisz.

Następne kroki

Więcej inform.

Temat nadrzędny: Zarządzanie użytkownikami i dostępem

Generative AI search and answer
These answers are generated by a large language model in watsonx.ai based on content from the product documentation. Learn more