0 / 0
Powrót do angielskiej wersji dokumentacji
Porównanie produktów IBM watsonx as a Service i Cloud Pak for Data as a Service

Porównanie produktów IBM watsonx as a Service i Cloud Pak for Data as a Service

Produkty IBM watsonx as a Service i Cloud Pak for Data as a Service mają podobną funkcjonalność platformy i są kompatybilne na wiele sposobów. Platforma watsonx udostępnia podzbiór narzędzi i usług dostępnych w ramach usługi Cloud Pak for Data as a Service. Jednak funkcja watsonx.ai w systemie watsonx udostępnia więcej funkcji niż ten sam zestaw narzędzi w środowisku Cloud Pak for Data as a Service.

Na poniższej ilustracji przedstawiono podsumowanie podobieństw i różnic między watsonx i Cloud Pak for Data as a Service.

Ta grafika pokazuje, w jaki sposób platformy nakładają się na siebie i funkcjonalność, która jest unikalna dla każdego. Podobieństwa i różnice są opisane w otaczającym tekście.

Funkcjonalność wspólnej platformy

Następujące funkcje platformy są wspólne dla programów watsonx i Cloud Pak for Data as a Service:

 • Bezpieczeństwo, zgodność i izolacja
 • Oblicz zasoby dla działających obciążeń
 • Wyszukiwanie globalne dla zasobów w całej platformie
 • Platform assets catalog w celu współużytkowania połączeń na platformie
 • Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach w obszarach roboczych
 • Katalog usług dla dodawania usług
 • Wyświetl wykorzystanie obliczenia z menu Administrowanie
 • Połączenia ze zdalnymi źródłami danych
 • Referencje połączenia, które są osobiste lub współużytkowane
 • Przykładowe zasoby i projekty

Jeśli użytkownik jest zalogowany zarówno dla watsonx , jak i Cloud Pak for Data as a Service, może przełączać się między platformami. Patrz sekcja Przełączanie platformy.

Usługi na każdej platformie

Obie platformy udostępniają usługi dla nauki o danych i MLOps w przypadkach użycia:

 • Watson Studio
 • Watson Machine Learning

Jednak te usługi dla watsonx.ai na platformie watsonx obejmują funkcje umożliwiające pracę z modelami fundamentowania i generatywną sztuczną inteligencją, które nie są zawarte w tych usługach w Cloud Pak for Data as a Service.

Cloud Pak for Data as a Service udostępnia również usługi dla tych przypadków użycia:

 • Integracja danych
 • Nadzór nad danymi
 • Zarządzanie AI

Narzędzia do analityki danych i sztucznej inteligencji

Obie platformy udostępniają wspólny zestaw narzędzi do analityki danych i sztucznej inteligencji. Jednak w systemie watsonxmożna również przeprowadzić podstawowe wnioskowanie modelu za pomocą narzędzia Prompt Lab (Laboratorium) lub za pomocą biblioteki Python w notatnikach. Narzędzie do wnioskowania o model podstawowy i narzędzie Prompt Lab nie są dostępne w serwisie Cloud Pak for Data as a Service.

Poniższa tabela przedstawia, które narzędzia do analityki danych i sztucznej inteligencji są dostępne na każdej platformie.

Narzędzia w systemach watsonx i Cloud Pak for Data
Narzędzie W systemie watsonx? Na stronie Cloud Pak for Data?
Laboratorium pytań
Synthetic Data Generator
Data Refinery
Wizualizacje
Notatniki Jupyter
Uczenie stowarzyszone
Środowisko IDE produktu RStudio
SPSS Modeler
Decision Optimization
Narzędzie AutoAI
Watson Pipelines

Jeśli użytkownik jest wpisany do systemu Cloud Pak for Data as a Service(Cloud Pak for Data as a Service), może uzyskać dostęp do watsonx i można przenieść projekty i obszary wdrażania spełniające wymagania z jednej platformy do drugiej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Przełączanie platformy dla projektu i Przełączanie platformy dla miejsca wdrażania.

Więcej inform.

Temat nadrzędny: Przegląd produktu IBM watsonx.ai

Generatywne wyszukiwanie i odpowiedź AI
Odpowiedzi te są generowane przez duży model języka w pliku watsonx.ai w oparciu o treść z dokumentacji produktu. Dowiedz się więcej